Działalność nierejestrowa to nowa forma prowadzenia własnego mikro biznesu, która została wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców, która zastąpiła dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Na czym polega ta nowa forma? Oto jej najważniejsze założenia.

biuro-firmoweZgodnie z art. 5 nowej ustawy nie trzeba będzie rejestrować działalności gospodarczej po spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze gdy przychód z działalności nie przekracza w żadnym z miesięcy 50% minimalnego wynagrodzenia oraz po drugie w okresie ostatnich 60 miesięcy dana osoba nie wykonywała działalności gospodarczej. Należy pamiętać, iż limit uprawniający do zwolnienia będzie się zmieniał każdego roku. Obecnie minimalna pensja wynosi 2100 zł, w związku z czym w roku 2018 limit wspomniany powyżej sięga 1050 zł. Tak długo jak nasz przychód nie przekrocz owej magicznej liczby, tak długo nie będziemy musieli rejestrować działalności gospodarczej. Należy pamiętać, iż mowa tutaj o przychodzie, a nie dochodzie. Ważne jest również to, iż owe zwolnienie przysługuje tylko osobom fizycznym podejmującym działalność gospodarczą, a np. już nie spółkom cywilnym. Dodatkowym obostrzeniem są koncesje, zezwolenia i licencje. Jeżeli twoja działalność wymaga jednej z nich to nie będzie można skorzystać z nieewidencjonowania swojej firmy.

firma-zebranieJakie benefity mamy z tego, iż nie będziemy musieli rejestrować swojej działalności? Jednym z najważniejszych jest ten dotyczący opłacania składek ZUS. Otóż nie trzeba tego robić, i co najlepsze nie trzeba również opłacać składki zdrowotnej. Co jednak z podatkiem dochodowym? Tu już nie jest tak kolorowo. To, że nie mamy zarejestrowanej działalności nie zwalania nas z płacenia podatków. Dlatego też prowadząc działalność niezarejestrowaną należy ewidencjonować swoje przychody oraz koszty i odprowadzać odpowiednie podatki. Nie rozliczamy ich jednak miesięcznie w formie zaliczek na podatek, ale w rozliczeniu rocznym. Zarobki osiągnięte z działalności niezarejestrowanej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a więc skali 18% lub 32%. Inna forma opodatkowania, jak np. podatek liniowy jest niedostępna. Co w momencie gdy przekroczymy, w którymś z miesięcy kwotę 1050 zł? Zgodnie z nowymi przepisami działalność taka staje się z automatu działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie. Od tego dnia przedsiębiorca ma 7 dni by złożyć odpowiedni wniosek w CEIDG.