Niedawno Główny Urząd Statystyczny udostępnił nam dane na temat bezrobocia w Polsce w III kwartale 2013 roku. Dane są lepsze niż w poprzednich miesiącach, jednak dalej mamy w naszym kraju wysoki poziom bezrobocia, w szczególności wśród ludzi młodych.

pracaPod koniec września liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła ponad 2 miliony 83 tysięcy ludzi, z czego milion 84 tysiące to kobiety. Jest to wyniki nieco lepszy od poprzedniego kwartału i lepszy o nieco ponad 26 tysięcy osób, ale wyższy o ponad 104 tysiące osób w porównaniu z rokiem 2012. Porównując te wyniki do II kwartału 2013 roku zauważymy spadek bezrobocia wśród mężczyzn o 46 tysięcy osób oraz wzrost bezrobocia wśród kobiet o ok. 20 tysięcy. Stopa bezrobocia pod koniec III kwartału 2013 roku wyniosła 13% i była niższa o 0,2% w porównaniu do kwartału poprzedniego. Nadal istnieje w Polsce bardzo duże zróżnicowanie terytorialne bezrobocia – najwyższe jest w województwie warmińsko-mazurskim (20,4%), kujawsko-pomorskim (17,5%) oraz zachodniopomorskim (16,9%), najniższe natomiast w wielkopolskim (9,4%), mazowieckim (11%) oraz śląskim (11,1%). Kontynuując, w omawianym kwartale, zarejestrowało się ponad 692 tysiące osób, czyli o 17 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Najwięcej zarejestrowało się osób z województw: mazowieckiego (53,4 tyś. osób), śląskiego (74,1 tyś. osób) oraz wielkopolskiego i dolnośląskiego (po ponad 53 tyś. osób).
Udział kobiet w ogólnej liczbie osób bezrobotnych wynosi 52,1 %, najwyższy jest w województwach wielkopolskim, pomorskim oraz kujawsko-pomorskim i śląskim. Niestety dane wskazują, iż bezrobocie nadal dotyka ludzi młodych, najliczniejszą grupą są osoby w wieku od 25-34 lat (602,3 tyś. osób), a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosi 28,9%. Osoby w wieku do 24 lat (19,1%), 35-44 lata (20%), 45-54 lata (18,3%), a powyżej 55 lat (13,6%). Jeżeli chodzi o poziom wykształcenia, to większość osób będących zarejestrowanymi w urzędach pracy, to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia.kolejka Najliczniejsze grupy to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz z gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym. Te grupy wynoszą 54,4% ogólnej liczby bezrobotnych. Pozostałe grupy wyglądają następująco: osoby z wykształceniem licealnym oraz średnim zawodowym (22,4%), średnim ogólnokształcącym (11%) oraz wyższym (12,2%). Bezrobotne kobiety charakteryzowały się inną strukturą wykształcenia niż mężczyźni. 55,2 % kobiet bezrobotnych posiadało wykształcenie średnie oraz wyższe, gdy mężczyzn w tej samej kategorii wykształcenia było bezrobotnych 35,2%.
Liczba osób długotrwale bezrobotnych, czyli ponad 12 miesięcy, wyniosła 791 tysięcy osób, czyli 38% ogólnej liczby bezrobotnych. Osoby pozostające bez pracy krótko, czyli do 1 miesiąca, stanowiły 11%, od 1 do 3 miesięcy 14,9%, od 3 do 6 miesięcy 13,8%, a od 6 do 12 miesięcy 22,3 ogółu osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Długotrwale bezrobotne osoby, to częściej kobiety. Odsetek ten wynosi 41,1% kobiet pozostających bez pracy przez ponad 12 miesięcy, w śród mężczyzn natomiast odsetek ten wynosi 34,6%. Osoby długotrwale bezrobotne najczęściej pochodzą z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego oraz mazowieckiego. Najniższy odsetek jest natomiast w województwach lubuskim, opolskim oraz wielkopolskim.