Wiele z nas podpisując umowę o pracę, nie zastanawia się, w jaki sposób zakończy współpracę z pracownikiem. Prędzej czy później nadchodzi ten moment, i nie za bardzo wiemy jakie mamy prawa. O to kilka podstawowych informacji, które mogą się przydać każdemu pracownikowi i pracodawcy.

Przede wszystkim zastanówmy się czym jest wypowiedzenie umowy o pracę. W świetle prawa jest to nic innego jak jednostronna czynność prawna, której skutkiem jest rozwiązanie stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia.

Forma w jakiej składamy wypowiedzieje jest ściśle określona w przepisach. W prawie polskim taki dokument składamy w formie pisemnej. Dotyczy to obu stron umowy o pracę: pracownika jak i pracodawcy. Ten ostatni w wypowiedzeniu musi zawrzec pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do Sądu Pracy.
Jeżeli nasza umowa była zawarta na czas nieokreślony, pracodawca ma obowiązek dodatkowo w wypowiedzeniu wskazać przyczynę zwolnienia.

Kiedy możemy wypowiedzieć umowę?
Jak już wcześniej wspomniałam, rozwiązanie stosunku pracy następuje po upływie okresu jego wypowiedzenia. Ten natomiast jest ściśle związany z  ustaleniami zawartymi w umowie o pracę, którą podpisaliśmy. Jeżeli nie było konkretnych zapisów w umowie, należy stosować się do zasad zawartych w kodeksie pracy, który dokładnie opisuje jaki termin należy zastosować przy danej umowie.

Jeśli mamy zawartą umowę na czas nieokreślony to przysługuje nam okres wypowiedzenia od 2 tygodni ( zatrudnienie krótsze niż 6 miesięcy) poprzez 1 miesiąc ( zatrudnienie co najmniej przez 6 miesięcy) do 3 miesięcy (zatrudnienie powyżej 3 lat).
W przypadku rozwiązania umowy na czas określony strony mogą ustalić 2- tygodniowy okres wypowiedzenia przy umowie trwającej dłużej niz 6 miesięcy.

Troszeczkę inaczej jest przy umowie zawartej na okres próbny. Jeżeli trwa ona dłużej niż 3 miesiące, okres wypowiedzenia trwać powinien 2 tygodnie. Jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie , wypowiedzenie jest conajmniej 1 tygodniowe a 3 dniowe gdy umowa trwa do 14 dni.
Opisując wszystkie umowy należy zwrócić jeszcze uwagę na umowę za zastępstwo. W tym przypadku terminem okresu wypowiedzenia są 3 dni robocze.

Pamiętajmy, iż okres określony w tygodniach kończy się zawsze w soboty, natomiast określony miesięcznie zawsze ostatniego dnia miesiąca.

Pracownik składający wymówienie stosunku pracy, na skutek inny niż zmiana miejsca zamieszkania, musi się liczyć z tym, że będzie traktowany trochę na innych zasadach przy staraniu się o zasiłek dla bezrobotnych.  Urząd Pracy wypłaci mu zasiłek dopiero po upływie 3 miesięcy od momentu zarejestrowania się jako bezrobotny.  Warto wiedzieć, iż powiższe dotyczy również pracowników, którzy w przeciągu 6 miesięcy zakończyli na własny wniosek pracę. Nie istotne staje się więc czy wypowiedziana została ostatnia umowa o pracę, czy np. 4 miesiące temu u byłego pracodawcy.

Co w sytuacji, gdy stosunek pracy zostanie rozwiązany z naruszeniem przepisów prawa?  Otórz, gdy pracodawca bez wypowiedzenia rozwiązał umowę w okresie trwania wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, liczone do upływu okresu wypowiedzenia. Złamanie przepisów prawa przez pracodawcę, może skutkowac również roszczeniem o przywrócenie pracownika na stanowisko na poprzednich warunkach lub zapłatę odszkodowania.